תקנון לקוחות

www.SLK.co.il- תנאי השימוש למשתמשי האתר

1.                  כללי

1.1.             ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.SLK.co.ilהמשמש כפלטפורמה וירטואלית עבור חנויות לשם הצגת מוצרי החנויות ו/או השירותים שמציעות החנויות בפני לקוחות פוטנציאליים וקיימים, באמצעות רשת האינטרנט וכן באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות באמצעות אפליקציה למכשירים מסוגים שונים (להלן: "האתר").

תשומת לבך כי עצם השימוש או ביצוע פעולה כלשהי באתר או שימוש בכל שירות המועמד על ידי האתר בדרך כלשהי, מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

1.2.             האתר הינו בבעלותה הבלעדית של קניות ומשלוחים אונליין בע"מ, ח.פ. 515131274(להלן: "החברה") אשר משרדיה הרשומים מצויים ברח' מזא"ה 9, תל אביב-יפו.

1.3.             תנאי השימוש באתר המפורטים במסמך זה (להלן: "התקנון") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם ו/או חברה הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "המשתמש").

1.4.             החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application) בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

1.5.             למען הסר ספק, כל אופן של שימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר או בביצוע פעולה כלשהי (לרבות במסגרת מכירה או רכישה קמעונאית), מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם בעניין המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באתר.

1.6.             הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.

1.7.             כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.

2.                  שירותים המוצעים באתר

האתר מציע את הפעולות ו/או התכנים ו/או השירותים, כדלקמן: יצירת קשר בין משתמשים לבין חנויות לשם רכישת מוצרים ו/או שירותים שמציעות החנויות; שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על ידי המשתמש באמצעות דוא"ל ו/או רשתות חברתיות; הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש); הרשמה למועדון לקוחות.

3.                  רכישת מוצרים ושירותים באתר

3.1.             רכישת מוצרים ושירותים באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבין אותם וכי והם מתקיימים לגביו במלואם:

3.1.1.                     המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או שאיננו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס - יחולו במקרה כזה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

3.1.2.                     המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף.

3.1.3.                     המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים במדינת ישראל.

3.2.             בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף ‎3.1 לעיל מוזמן המשתמש לרכוש איזה מבין המוצרים ו/או השירותים המוצגים על ידי החנויות באתר בתמורה למחיר המפורסם לצד כל מוצר על ידי החנות הרלוונטית במועד ביצוע ההזמנה.

3.3.             המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם מצוין אחרת באופן מפורש על ידי החנות הרלוונטית.

3.4.             המשתמש רשאי באמצעות שימוש באתר לרכוש מן החנויות המפרסמות באתר מוצרים ושירותים אך ורק בכמות סבירה. סבירות הכמות תיקבע על ידי כל חנות לפי העניין. כל חנות רשאית להגביל הזמנה של מוצרים ושירותים שלה באמצעות האתר. הרכישה באמצעות האתר אינה לצורך מכירה חוזרת.

3.5.             פרטים אודות המוצרים ו/או השירותים מופיעים ביחס לכל פריט בנפרד בדף שנפתח עם לחיצת "קליק" על איזה מבין המוצרים ו/או השירותים. כל חנות המציגה את המוצרים ו/או השירותים אותם היא מציעה למכירה באמצעות האתר, רשאית לעדכן מעת לעת את מגוון המוצרים ו/או השירותים ואת מחיריהם.

3.6.             תמונות המוצרים ו/או השירותים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, באופן שייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בהן, לבין המוצרים שיסופקו בפועל כתוצאה מצילומם והצגתם על גבי מסך מחשב או מכשיר אחר.

3.7.             רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק למשתמשים אשר גילם מעל 18 שנים. מסירה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים תתבצע אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה.

3.8.             לצורך ביצוע רכישה של מוצר ו/או שירות שמציעה אחת החנויות באתר, מתבקש המשתמש להזין את הכתובת למשלוח ולמסור שם מלא וכתובת דוא"ל תקפה ופעילה (להלן: "המידע האישי").

3.9.             לאחר השלמת בחירת סל הקניות של מוצרים ו/או שירותים בעמוד החנות הרלוונטית, על המשתמש לציין את המועד הרצוי למשלוח מתוך האפשרויות המוצעות על ידי החנות. לאחר מכן, המשתמש יזין את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם או לחלופין יבחר באפשרות תשלום במזומן במעמד קבלת המשלוח.

3.10.          במקרה של מסירת פרטים כוזבים ביודעין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע מהמשתמש נזקים שייגרמו לה, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממסירת המידע הכוזב כאמור.

3.11.          במקרה בו בוחר המשתמש לשלם באמצעות מזומן, יבוצע אימות של זהות המשתמש באמצעות שליחת מסרון (SMS) על ידי מערכת האתר ובו יופיע קוד אימות, אותו יזין המשתמש במקום הרלוונטי באתר. לאחר אימות כאמור, ימשיך המשתמש לביצוע ההזמנה. יצוין כי במקרה של תשלום במזומן, אין באפשרות המשתמש לבחור כי המשלוח יושאר מחוץ לדלת ביתו, כמפורט בסעיף ‎4.3 להלן.

3.12.          יודגש כי ביצוע הזמנה של מוצרים או שירותים מחנות באמצעות האתר אינו מהווה אישור מצד האתר או מצד החנות להשלמת ההזמנה. ההזמנה תושלם רק עם קבלת אישור החנות הרלוונטית ועדכון הסכום הסופי לתשלום וכן, לפי העניין, עם קבלת אישור על ביצוע העסקה מטעם חברת כרטיסי האשראי הרלוונטית. עם השלמת ההזמנה כאמור תישלח הודעה בדוא"ל על אישור ביצוע ההזמנה (להלן: "הודעת האישור"). לעניין ביצוע הזמנות לרכישת המוצרים יהוו רישומי המחשוב של החברה ראיה חלוטה למפורט בהם.

3.13.          יודגש כי כל חנות המציעה למכירה מוצרים אשר דורשים שקילה, אינה מתחייבת לספק למשתמש את הכמות המדויקת שביקש במועד ביצוע ההזמנה ועשויה לספק את המוצר במשקל אשר אינו שונה באופן בלתי סביר מן הכמות שביקש להזמין. המחיר הסופי בגין אותו מוצר אשר דורש שקילה ייקבע רק לאחר השקילה בפועל של אותו מוצר.

3.14.          מובהר כי בכל הזמנה כאמור החברה משמשת אך ורק כפלטפורמה באמצעותה משתמש מבצע הזמנה אל מול החנות הרלוונטית וכן מבצעת את פעולת הסליקה, בעוד החנות היא זו שמנפיקה חשבונית מס וקבלה למשתמש.

3.15.          המשתמש מוזמן לעקוב אחר הטיפול של החנות הרלוונטית בהזמנה שביצועה הושלם באמצעות רישום לאתר באמצעות פרטי המידע האישי והסיסמא שהזין באתר לצורך ביצוע ההזמנה.

4.                  אספקת מוצרים ושירותים

4.1.             המוצרים ו/או השירותים בגינם נתקבלה הודעת האישור יסופקו ישירות לכתובת אותה יזין המשתמש באתר במקום המיועד לכך בעמוד השלמת ההזמנה בתוך פרק זמן מסוים ממועד קבלת הודעת האישור, כפי שיפורט על ידי כל חנות במקום המתאים באתר.

4.2.             במידה ומוצר אינו זמין במלאי למשלוח על ידי החנות בפרק הזמן שנקבע לביצוע המשלוח או שירות אינו יכול להתבצע כפי שנקבע בעת ההזמנה, החנות תעשה כמיטב יכולתה על מנת ליצור קשר עם המשתמש על מנת להגיע להסכמה בנוגע להתאמת המשלוח לשביעות רצון המשתמש. במידה והמשתמש אינו מגיע להסכמה עם החנות בנוגע למוצר או שירות חלופי, לפי העניין, החנות תחזיר באופן מיידי למשתמש את הסכום בגין אותו מוצר שלא היה זמין במלאי או שירות אשר לא היה ניתן לביצוע.

4.3.             המשתמש רשאי, באחריות מלאה שלו, לבקש מן החנות לבצע את המשלוח במועד בו אינו נמצא בכתובת למשלוח ההזמנה ולהשאיר את המוצרים שהוזמנו מחוץ לדלת הכתובת למשלוח כאמור או במקום אחר לבקשתו. מובהר כי החנות והחברה אינן נושאות בכל אחריות במקרה בו משתמש אינו נמצא בכתובת המוגדרת לקבלת המשלוח בפרק הזמן שנקבע לכך. סעיף זה חל בכפוף לסעיפים 3.7 ו-3.11 לעיל.

4.4.             ניתן לבצע הזמנה באתר מכל חנות אך ורק במהלך שעות הפעילות למשלוחים המפורסמות על ידי אותה חנות במקום ברור באתר. האפשרות להזמין מוצרים ו/או שירותים מן האתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה אשר מוגדרת במקום המתאים לכך באתר על ידי כל חנות. כל חנות רשאית בין היתר להגדיר במפת אזורי החלוקה רדיוס ביחס לכתובת החנות, המייצג את האזור המוסכם לחלוקה. לא תתבצע הזמנת משלוח לאזור אשר אינו מוגדר באתר כאמור, למעט במקרים חריגים ובהתאם להסכמה מפורשת של החנות הרלוונטית. במידה והמשתמש מתגורר באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החנות הרלוונטית תתאם עימו מראש מקום איסוף סמוך.

4.5.             עבור כל משלוח של הזמנה של מוצרים ו/או שירותים מחנות באמצעות האתר, ייגבו מהמשתמש דמי משלוח כפי שמפורט במקום המתאים לכך באתר על ידי החנות הרלוונטית (להלן: "דמי המשלוח"). כל חנות רשאית לקבוע את שעור דמי המשלוח בגין הזמנת מוצרים או שירותים ממנה. כמו כן, רשאית כל חנות לקבוע שבהזמנה מעל לסכום מסוים לא ייגבו דמי משלוח.

4.6.             משתמש אשר ביצע הזמנת משלוח ואינו נמצא בכתובת המוגדרת לקבלת המשלוח בפרק הזמן שנקבע לכך, יישא בדמי ביטול כפי שנקבע על ידי החנות הרלוונטית במקום המתאים לכך באתר, למעט במקרה כמתואר בסעיף 4.3 לעיל.

4.7.             מובהר כי החברה אינה אחראית על ביצוע הזמנת המוצרים ו/או השירותים על ידי החנויות ואינה אחראית על ביצוע המשלוח על ידי החנויות, לרבות אופן ביצוע המשלוח, זמני המשלוח או כל עיכוב או בעיה אחרת המתעוררת על ידי החנות הרלוונטית ממנה הוזמנו המוצרים ו/או השירותים. החברה רשאית, אך לא מתחייבת, לעמוד לרשות המשתמש על מנת לפתור כל בעיה שנוצרת מול החנויות הפועלות במסגרת האתר. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצרים ו/או השירותים כתוצאה מאירועים המוכרים בדין כאירועים של כח עליון, לרבות אירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדוא"ל.

4.8.             החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או ביצוע רכישה מחנות באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן ומבלי לגרוע מכל הסעדים המגיעים לה על פי תקנון זה וכל דין שומרת לעצמה החברה את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה מחנות באמצעות שימוש באתר שבמסגרתה נגרם נזק כאמור לעיל.

בתי מרקחת ומכבסות

4.9.             מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהתקשרות באמצעות האתר לצורך קבלת שירותים הקשורים בכביסה ו/או גיהוץ ו/או ניקוי יבש, החברה לא תישא בכל אחריות בגין הטיפול בפריטי הלבוש של המשתמש ו/או מי מטעמו והאתר אותו החברה מפעילה מהווה פלטפורמה בלבד המקשרת בין המשתמש לבין החנות. מודגש כי בעצם התקשרות באמצעות האתר של המשתמש עם בית עסק המעניק שירותי כביסה ו/או גיהוץ ו/או ניקוי יבש, עושה זאת המשתמש באחריותו הבלעדית וביודעו כי בעת מתן שירות על ידי בית העסק הרלוונטי עשוי להיגרם לו נזק, לרבות נזק בלתי הפיך לרכושו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק הקשור במתן שירות כאמור.

4.10.          מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה מקשרת בין המשתמש לבין בתי מרקחת המציגים באמצעות האתר מוצרים אשר עשויים להידרש להוראות מתאימות על ידי רוקח ו/או לתנאי אחסון והובלה מתאימים. המשתמש, בהתקשרותו באמצעות האתר עם בתי מרקחת לרכישת מוצרים כאמור, עושה זאת באחריותו הבלעדית ובעשותו כן מקבל על עצמו את כל הסיכונים האפשריים ברכישת מוצרים מבית מרקחת, בין היתר באמצעות משלוח. מובהר בזאת כי תרופות המחייבות מרשם רופא לא ניתן להזמין באמצעות משלוח ובמקרה של הזמנת תרופות מרשם- אלה ייאספו על ידי המשתמש אך ורק באופן פיסי מבית המרקחת.

שירות לקוחות

4.11.          החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לקשר בין המשתמש לבין החנויות לצורך הזמנה ואספקה של מוצרים ושירותים לשביעות רצון הצדדים. במידה והמשתמש סבור כי מוצרים או שירותים שרכש מחנות כלשהי באמצעות שימוש באתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לחנות הרלוונטית לפי פרטי הקשר המופיעים במקום המתאים לכך באתר וכן לשירות הלקוחות של האתר בטלפון 074-7026970 בימים [א' - ה'] בין השעות [10:00 - 17:00].

5.                  ביטול הזמנה על ידי המשתמש

5.1.             הוראות סעיף זה כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 כפי שיהיו מעת לעת.

5.2.             המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע דרך האתר באמצעות תיאום ישירות מול החנות ובהתאם לתנאים הרלוונטיים המפורטים על ידי החנות באתר. ביטל המשתמש עסקה במהלך פרק זמן אשר מתאפשר לפי התנאים הנ"ל של חנות מסוימת, תשיב החנות למשתמש את סכום העסקה, בכפוף לתנאי הביטול כנ"ל ובלבד שנמצא ברישומי המחשוב של החברה תיעוד לביצוע העסקה.

5.3.             במידה והמשתמש רשאי בהתאם לתנאים הנ"ל להחזיר מוצר שהזמין, באפשרותו להגיע לחנות הרלוונטית לשם כך או לחלופין להזמין משלוח נוסף מאותה חנות (על חשבונו של המשתמש) ולהחזיר את המוצר באמצעות השליח. במקרה בו מבקש המשתמש להחזיר מוצר כלשהו באמצעות שליח אשר מוסר משלוח נוסף כאמור, יהיה עליו להימצא בכתובת המשלוח בעת קבלת המשלוח.

6.                  מועדון לקוחות

6.1.             המשתמש זכאי לקבל הטבות שונות באתר על בסיס "חבר מביא חבר", כפי שיפורסמו באתר מעת לעת.

6.2.             המשתמש מוזמן להירשם למועדון הלקוחות במסגרת האתר בכפוף לתנאי הרישום למועדון הלקוחות, כפי שיפורסמו באתר מעת לעת. רישום למועדון הלקוחות מקנה למשתמש הטבות, לרבות מבצעים, שוברי קנייה, הודעות פרסומיות וכיוצ"ב, בכפוף להחלטות החברה מעת לעת.

7.                  הגבלת אחריות ושיפוי

7.1.             החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר.

7.2.             המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת הוראות תקנון זה, כולן או חלקן. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש אותו עשה באתר או בכל הקשור בו.

8.                  קניין רוחני

8.1.             זכויות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, הטקסט באתר, כמו גם בעיצוב האתר, בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם האתר (להלן ביחד: "המידע המוגן") הינם קניינה של החברה בלבד.

8.2.             הסימנים המסחריים המוצגים באתר זה (להלן: "סימני המסחר") שייכים לחברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וחל איסור לעשות בהם שימוש לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

8.3.             המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר.

8.4.             אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. בכלל זה אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

8.5.             בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

9.                  אבטחת מידע ושמירה על הפרטיות

9.1.             המשתמש באתר יתבקש למסור את המידע האישי לצורך ביצוע רכישה באתר או רישום למועדון הלקוחות. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע האישי והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, מסירת פרטי ההזמנה לחנות הרלוונטית ביחס להזמנה מסוימת לצורך אספקת המוצרים ו/או השירותים, ודיוור פרסומות ומידע שיווקי במידה והמשתמש אישר זאת באתר. הנתונים שימסור המשתמש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ישמרו במאגר המידע שמנהלת ו/או תנהל החברה ו/או חברות קשורות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א. המשתמש לא חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יוכל המשתמש לבצע פעולות באמצעות האתר עבורן נדרש המידע האישי.

9.2.             האתר מאובטח באופן שפרטי כרטיס האשראי של המשתמש המוזנים באתר לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונותרים חסויים והם אינם נשמרים בשום שלב במחשבי ו/או שרתי החברה. היות ופעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לחברה יכולת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתיה או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, ועל כן, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בקשר לכך, לרבות לשימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.

9.3.             החברה רשאית להעביר את המידע האישי לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

10.               שינויים באתר וזמינותו

10.1.          החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מובהר, כי לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

10.2.          מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי החברה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.

10.3.          החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. מובהר, כי האתר ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקנות או כשלים, בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה, בין אצל החנויות המציגות את המוצרים והשירותים שלהן באתר ובין אצל מי מהספקים של מי מהן ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

11.               אתרים סלולריים

11.1.          כל תנאי השימוש המנויים לעיל, נכונים גם לאתר בתצורתו המותאמת למכשירי סלולר ומכשירי טבלט.

11.2.          השירות זמין במכשירים תומכי אינטרנט סלולרי. השירות ניתן בעלות גלישה סלולרית לפי תעריפי המפעילים.לפרטים ועזרה ניתן לפנות למוקד התמיכה/אינטרנט סלולרי של המפעיל הסלולרי הרלוונטי.  

לתשומת הלב- התצוגה עשויה להיות שונה בהתאם לסוג המכשיר.

11.3.          העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו אשר אינן מצויות בשליטת החברה, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי התקשורת שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות החברה, והמשתמש פוטר את החברה מכל טענה בעניין זה.

12.               שונות

12.1.          מובהר כי תקנון זה ממצה את כל המוסכם בין החברה לבין המשתמש בקשר עם השימוש באתר על פי תקנון זה וכי לא יהיה כל תוקף לשום התחייבות ו/או הסכמה ו/או מצג שאינם מפורטים בתקנון זה.

12.2.          הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מכל שימוש באתר - תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.